MƏMMƏDOV MEҺDİ ӘSƏDULLA OĞLU

   

(19181985) rejissor, aktyor, pedaqoq. SSRİ xalq artisti (1974). Sәnәtşünaslıq doktoru (1968), professor (1960).

Әsasәn dram әsәrlәrindә rejissor vә aktyor kimi fәaliyyәt göstәrmişdir. 195360 illәrdә Azәrbaycan Opera vә Balet Teatrında baş rejissor işlәmiş, bir sıra tamaşalara, o cümlәdәn Hacıbәyovun "Leyli vә Mәsnun" (1958) vә "Koroğlu" (1959) operalarına quruluş vermişdir.