İSMAYILOV NƏCƏFQULU

   

(Nәcәfqulu Әbdülruһim oğlu İsmayılov; 1923 1990) rәssam. Azәrbaycan әmәkdar incәsәnәt xadimi (1963).

Mәişәt sәһnәlәrinin vә portretlәrin, qrafik әsәrlәrin müәllifidir. 1975 ildә Ü.Hacıbәyovun portretini işlәmişdir. 197782 illәrdә Azәrbaycan mәdәniyyәt xadimlәrinin, misdәn barelyefini yaratmışdır.